Yksityisyydensuoja

(‍viimeisin päivitys 01/2024)

Tässä dokumentissa selitetään Feelment-palvelua koskevat periaatteet ja käytännöt, joita Viihdeväylä noudattaa Asiakkaiden yksityisyyden suojan, viestinnän luottamuksellisuuden ja oikeusturvan varmistamiseksi sekä tietosuojan että tietoturvan osalta.

Viihdeväylä kerää ja käsittelee automaattisesti Asiakasta, tilausta ja palvelujen käyttöä koskevia tietoja tämän tietosuoja- ja tietoturvaselosteen mukaisesti Asiakkaan tilatessa ja käyttäessä Feelment-palvelua.

Viihdeväylä tarkistaa tietosuoja- ja tietoturvaperiaatteidensa ajantasaisuutta säännöllisesti sekä päivittää tätä kirjallista selostetta toimintansa ja Feelment-palvelun kehittymisen myötä. Kehotamme Asiakasta säännöllisesti tarkistamaan uusimman tietosuoja- ja tietoturvakäytäntömme.

Olemme koostaneet tähän selosteeseen keskeisimmät tietosuojaa ja tietoruvaa koskevat periaatteemme ja käytäntömme, joita noudatamme Asiakkaidemme yksityisyyden suojan ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseksi. Tämä seloste koskee kaikkea palveluihimme liittyvää yritys- ja henkilötietojen käsittelyä:

Perusteet

Hankkiessasi meiltä palvelun, solmimme kanssasi sopimuksen. Sovitun palvelun ja sitä koskevan laskutuksen, reskontran ja maksuvalvonnan sekä Asiakkaan tilaaman sisällöntarjonnan toteuttamiseksi käsittelemme paitsi yritystietoja, niin myös tarvittavia henkilötietoja ja esimerkiksi laskutusperusteita sekä Palvelun käyttöpaikan ja sijainnin tietoja.

Henkilö- ja yritystietojen käsittely perustuu Asiakkaan ja Viihdeväylän väliseen sopimukseen, palvelun käytön tai rekisteröitymisen yhteydessä saatuihin tietoihin tai asiakkaan itsensä antamaan suostumukseen.

 

 

Tietojen kerääminen ja käyttö

Viihdeväylä käsittelee Asiakasta ja palveluita koskevia tietoja ensisijaisesti asiakassuhteen hoitamiseen. Tarjoamme palveluitamme pääasiassa yritysasiakkaille tai elinkeinonharjoittajille. Tehdessämme yritysten välisiä sopimuksia, keräämme ja käsittelemme erilaisia yritystietoja ja henkilötietoja palveluiden tarjoamiseksi, palveluiden ylläpitämiseksi ja markkinoimiseksi, tai muun yhteistyön tekemiseksi.

Yritystiedolla tarkoitetaan tietoa, jonka avulla yritys ja elinkeinon harjoittaja on tunnistettavissa. Henkilötiedolla tarkoitetaan tietoa, josta yksittäinen henkilö on tunnistettavissa. Nämä yksityishenkilöt sekä heitä koskevat tiedot liittyvät kuitenkin aina Viihdeväylän Asiakkaisiin tai asiakassuhteisiin.

Nämä yritys- ja henkilötiedot voidaan saada paitsi yritykseltä ja asiakkaalta itseltään erimerkiksi Palveluun rekisteröitäessä, niin myös julkisista lähteistä. Näitä tietoja käsitellään aina näiden tietosuojaperiaatteiden mukaisesti. Ensisijaisesti kerättäviä ja käsiteltäviä tietoja ovat:

  • Asiakkaan perustiedot: yrityksen tai elinkeinonharjoittajan nimi, Y-tunnus ja yrityksen vastuuhenkilöt tai elinkeinonharjoittaja henkilötunnuksineen;
  • Asiakkaan yhteystiedot: postiosoite, sähköposti, tarkat laskutustiedot;
  • Asiakasta edustavien pääkäyttäjien tiedot ja muut yhteyshenkilöiden tiedot;
  • Lisäksi kerätään ja tallennetaan Viihdeväylän ja Asiakkaan välinen viestintä tilauksista, vahvistuksista ja maksuista;
  • Asiakkaan käyttämän laitteen IP-osoite;
  • Asiakkaan hallintaan eli laskutukseen, tilausmaksujen maksamiseen ja perintään liittyvät tiedot;
  • Asiakkaan tilauksen tyyppi ja kesto sekä käyttöoikeudet;
  • Palvelujen ja asiakaskohtaisen käyttäjätilin käyttöä koskevat tietojärjestelmien lokitapahtumat.

Asiakkaalta kerättävät edellä kerrotut eri tiedot muodostavat käytännössä Viihdeväylän asiakasrekisterin, jonne tiedot rekisteröidään.

Käsittelemme tietojasi silloin, kun meillä on siihen tarve asianmukaisten etujemme toteuttamiseksi (oikeutettu etu). Käsittelemme tällöin tarpeellisia tietoja palveluiden toimivuuden suorittamiseksi ja ylläpitämiseksi, parantamiseksi ja tilastoimiseksi sekä liiketoimintamme kehittämiseksi. Lisäksi voimme tarjota sinulle tietoa sinua mahdollisesti kiinnostavista palveluistamme oikeutetun edun puitteissa.

Viihdeväylällä on myös velvollisuus raportoida Feelment-palvelun sisällön oikeudenhaltijoille tai heidän edustajilleen: Asiakaskohtainen tulo, Palveluissa käytettävä sisältö, käytön määrä sekä kyseiset tiedot tarvittaessa käyttöpaikka- ja Asiakaskohtaisesti. Tämän käyttöraportoinnin yhteydessä voidaan ilmoittaa raportoinnissa esimerkiksi Asiakkaan Y-tunnus tai henkilötunnus käyttöpaikan tai Asiakkaan yksilöimiseksi.

Viihdeväylä säilyttää Asiakkaan tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön (esimerkiksi kirjanpitoa ja verotusta koskeva lainsäädäntö) mukaisesti ja sen lisäksi vain niin kauan, kuin se on tarpeen tässä selosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi. Asiakkaan tietoja voidaan kuitenkin säilyttää asiakassuhteen päättymisen jälkeen muutoinkin vielä kolme (3) vuotta.

Välttämättömät evästeet

Jotkin evästeet, jäljitteet tai komentosarjat ovat www-sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Osa evästeistä, jäljitteistä ja komentosarjoista on käytössä Palvelujemme jatkuvan kehittämisen vuoksi.

Evästeiden keräämiä tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille markkinoinnin tukemiseen. Evästeen sisältämä tieto voidaan liittää keräämiimme yritys- tai henkilötietoihin ja Asiakkaan käyttäjätunnukseen.

Hyödynnämme Palvelujemme yhteydessä omia ja kolmansien osapuolien tarjoamia teknisiä työkaluja kerätäksemme Palvelujen käyttöä koskevia tietoja ja parantaaksemme palveluamme sekä erityisesti asiakaspalveluamme.

Profilointi

Haluamme räätälöidä ja kehittää palveluitamme, markkinointiamme ja muuta kanssakäymistä juuri sinulle sopivaksi.

Voimme kohdistaa sinua kiinnostavien palvelujemme markkinointia toiminnassamme. Voimme hyödyntää profiloinnissa meillä sinusta olevia yleisiä asiakastietoja sekä palvelun käytöstä kerättävää käyttödataa.

Tietojen luovuttaminen

Viihdeväylä voi luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille tai viranomaisille voimassa olevan lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa sekä myös sillä perusteella, mitä Viihdeväylän ja Asiakkaan välillä sovituissa ja hyväksytyissä käyttöehdoissa on sovittu (sopimusperuste tietojen luovuttamiseen).

Yritys- ja henkilötietoja sekä muita palvelun asiakkuuteen liittyviä tietoja voidaan luovuttaa kolmansille tahoille myös mahdollisen yrityskaupan, fuusion, ulkoistuksen, liiketoimintakaupan tai liiketoiminnan siirtämisen yhteydessä.

Tietoturva

Tietoja säilytetään ja käsitellään Euroopan Yhteisön alueella sijaitsevissa palvelimissa ja palveluissa

Viihdeväylä huolehtii Feelment-palvelun tietoturvasta soveltaen erilaisia teknisiä menettelytapoja, jotka ovat tarkoituksenmukaisessa suhteessa uhkien vakavuuteen, tekniseen kehitystasoon ja kustannuksiin.

Hallintayhteydet palvelimiin sekä ostotapahtumiin ja laskutusaineiston yhteydessä tapahtuva asiakastietojen siirto tapahtuvat suojattuja yhteyksiä käyttäen.

Rekistereitämme ja palvelintoimintojamme suojataan asianmukaisesti alan standardien mukaisesti sekä erilaisten teknisten suojausjärjestelmien avulla. Voimme käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia teknisten ratkaisujen ja palvelujen hankkimiseksi tallennettujen tietojen prosessointia varten.

Valitettavasti minkään tietoturvajärjestelmän ei voida taata olevan täysin turvallinen tai virheetön. Tästä syystä Asiakkaan on myös itse huolehdittava omasta tietoturvasta tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tietoturvaloukkaukset

Tietoturvaloukkausten torjumiseksi ja tietoturvaan kohdistuvien häiriöiden poistamiseksi ryhdymme välittömiin toimiin muun muassa poistamalla virukset ja muut haittaohjelmat sekä toteuttamalla muita näihin rinnastettavia välttämättömiä teknisluonteisia toimenpiteistä lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tällöin esimerkiksi saastuneiden viestien lähettäminen tai vastaanottaminen voi estyä Viihdeväylän ja Asiakkaan välillä. Viihdeväylä ilmoittaa Asiakkaalle aina viipymättä, mikäli asiakaskohtaisen Palvelun toteuttamisessa tai sen yhteydessä huomataan tietoturvaloukkauksia tai esimerkiksi viruksia/haittaohjelmia.  

Tarkastus ja tiedonsaantioikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu ja saada niistä jäljennös.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröityä koskevat virheelliset yritystiedot tai henkilötiedot sekä täydentää puutteelliset yritys- tai henkilötiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat vanhentuneet tiedot. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat tiedot järjestelmistä, mikäli rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelylle ole muuta laillista perustetta.

Kaikkien tässä tarkoitettujen oikeuksien käyttämiseksi rekisteröidyn on oltava yhteydessä kirjallisesti rekisteristä vastaavaan henkilöön.

 

Tietojen päivittäminen ja tarkistaminen

Asioidessasi kanssamme kysymme sinulta yritys- tai henkilötietosi. Jos tietosi ovat muuttuneet, pyydämme sinua päivittämään muuttuneet tietosi meille.

Jos havaitset itse virheen omissa tiedoissasi, voit korjata ne ilmoittamalla siitä meille ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

 

Rekisterinpitäjä

Viihdeväylä Oy

 

Yhteyshenkilö

Kalervo Vanha, yhteystiedot:

info@feelment.com

0291234121